AKÇAABAT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Osman BEKTAŞ

Mali Hizmetler Müdürü

 

 

  Mali Hizmetler Müdürlüğü

  TELEFON: 0 462 227 02 10- 227 09 09

e-mail:malihizmetler@akcaabat.bel.tr

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ       

GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç:

       MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

       Kapsam:
       MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

       Dayanak:
       MADDE 3- (1) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar:
       MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;
       a) Belediye :Akçaabat Belediyesi'ni,
       b) Başkan : Akçaabat Belediye Başkanı'nı
       c) Başkanlık : Akçaabat Belediye Başkanlığı'nı,
       d) Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü,
       e) Müdür : Mali Hizmetler Müdürü'nü,
       f) Yönetmelik : Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat

       MADDE 5- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.
       a) Müdür
       b) Şef
       c) Memurlar
       d) İşçiler
       e) Diğer Personel
       2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
       a) Müdür
       b) Muhasebe Yetkilisi
       c) Muhasebe Şefliği
       (3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.
       (4)Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

    MADDE 6- (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına  bağlı olarak işlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

       Müdürlüğün Görevleri
       MADDE 7- (1) Belediye'nin stratejik plan ve performans programı yapılacaksa   Etüd Proje Müdürlüğü kurulursa  beraber bütçe  hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
       (2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
       (3) Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
       (4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
       (5) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
       (6) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
       (7) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
       (8) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
       (9) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
       (10) Harcama birimleri tarafından istenilen ödenek kayıtlarını tutmak ve düzenlemek, ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarının güncelliğini takip etmek.
       (11) Bütçe bölümleri arasında yapılacak ödenek aktarmalarıyla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
       (12) Belediye'nin üst yönetimince gerek duyulacak "Mali Raporlama" ve "Bilgi Akım Sistemi"nin birimler arası işbirliğiyle etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.
       (13) Mer'i mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin Sayıştay'a verilmesi gerekli hesapların verilmesini sağlamak.
       (14) Belediye'nin mali yapısıyla ilgili aylık, üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle raporların hazırlanmasını ve üst yönetime sunulmasını sağlamak.
       (15) Mer'i mevzuat gereği yapılması istenen; finansal tabloların hazırlanmasını, aylık hesap cetvellerinin çıkarılmasını sağlamak.
       (16) Belediye'nin mali denetimine yönelik olarak denetim teknikleri geliştirmek ve uygulamak,
       (17) Gider hesaplarının takip ve kontrol edilmesini, harcamaların bütçeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.
       (18) Belediye'deki mali mevzuat ile ilgili konularındaki anlaşmazlıkları incelemek ve gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak.
       (19) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
       (20) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
       (21) Stratejik planlamaya uygun bütçenin hazırlanmasını ve en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak.
       (22) Belediye bütçesinin, Başkanlığa, encümene ve meclise sunumunu yapmak.
       (23) Onaylanan bütçenin ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde Bakanlığa ve diğer yetkili kamu idarelerine intikalini sağlamak.
       (24) Belediye'nin yıl sonu kesin hesabının başkanlığa, encümene ve meclise sunumunu yapmak.
       (25) Onaylanan yıl sonu kesin hesabını ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde Sayıştay'a ve diğer ilgili kamu idarelerine intikalini sağlamak.
       (26) Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
       (27) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu veya doğrudan temin veya avansla temin edilecek alımlarla ilgili iş ve işlemlerin, mer'i ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
       (28) Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin başarıyla yürütülmesini ve istenen hesabın verilmesini sağlamak.
       (29) Mali Hizmetler Müdürlüğü ve  varsa Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından uygulanan; tek sicil uygulama çalışmalarında birimlerle entegrasyonlu çalışmak  

      ( 30) Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı Maaşlarının Tahakkukunu ve ödemelerini yapmak

       (31 ) Memur ve İşçilerin Maaşlarının tahakkuklarını ve ödemelerini yapmak

       (32) sözleşmeli personelin maaş tahakkuklarını ve ödemelerini yapmak

       (33) İşçilerin Sözleşmelerindeki tüm sosyal haklarını ve ikramiyelerinin tahakkuklarının yapılarak ödenmesini sağlamak

       (34) Emekli olana işçilerin kıdem tazminatlarını hesaplayıp ödemek

       (35 ) Memurların SGK kurumuna verilecek olan kesenek bilgi sistemi ile emekli sandığına bildirmek

       (36 ) İşçileri SGK kurumuna gönderilecek olan E bildirgeyi çıkarmak

       (37 ) Her ay Muhasebat genel müdürlüğüne mizan girişlerini göndermek

       (38 ) Her ay Muhtasar beyannameyi İnternet ortamında vergi dairesine göndermek

       (39 ) Her ay Damga vergisi beyannamesini internet ortamında vergi dairesine göndermek

       (40) Her ay KDV 1 ve KDV 2 beyannamelerine internet ortamında vergi dairesine göndermek

       Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
       MADDE 8- (1) Belediye Başkanı'nın  gözetimi ve denetimi altında, mer'i mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapmak,
       (2) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, stratejileri, bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar, programlar geliştirmek ve verilen sorumluluğa göre icraat yapmak,
       (3) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,
       (4) Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak,
       (5) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki işyeri, kadro, makine, ve teçhizatın planlamasını yapmak,
       (6) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
       (7) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlamak,
       (8) Çalıştırdıkları görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,
       (9) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
       (10) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını sürekli kontrol etmek; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri sunmak,
       (11) Müdürlüğündeki astlarının diğer Müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak,
       (12) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,
       (13) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek,
       (14) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha etmek,
       (15) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek,       

       (16) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,
       (17) Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer'i mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlamak,

       Müdürlük yetkisi
       MADDE 9 - Mali Hizmetler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı kanunun 33. Maddesi ile verilen Encümen görevi ile  Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

       Müdürlüğün sorumluluğu
       MADDE 10 - Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

        Muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlulukları
       MADDE 11- (1) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
       (2) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
       (3) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
       (4) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
       (5) Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığına, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
       (6) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak veya yaptırmak.
       (7) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
       (8) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
       (9) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
       (10) Muhasebe birimini yönetmek.
       (11) Hizmetleri zamanında yapmak ve muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
       (12) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan sorumludur,
       (13) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünün yaptırılmasını sağlamak,
       (14) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından sorumludur,
       (15) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapmak,
       (16) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan sorumludur,
       (17) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmek,
       (18)Taşınır Mal Yönetmeliğine istinaden; harcama yetkililerince hazırlanması ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi gereken;"Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabının" gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylamak ve harcama yetkilisine geri göndermek.   

Muhasebe şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları
       MADDE 12- (1) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlamak,
       (2) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
       (3) İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
       (4) Belediye'nin gelir ve gider bütçe'lerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak,
       (5) Ödemeyle ve muhasebeyle ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak,
       (6) Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak,
       (7) Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
       (8) Hesap ekstrelerinin kontrol edilmesini, kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak,
       (9) Bankalardaki Akçaabat Belediyesi hesaplarının banka ekstrelerinin giriş ve çıkışı hareketlerinin sürekli kontrol edilmesini sağlamak,
       (10) Giderlerin muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
       (11) Tüm sarf evraklarının mer'i mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak,
       (12) Ödeme evraklarını (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
       (13) Kamu kurum ve kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak
       (14) Mer'i mevzuat gereği, Belediye'nin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak,

        Şefin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
       MADDE 13- (1) Müdürlüğün çalışma konularında kendi kısmı ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,
       (2) Görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,
       (3) Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamak,
       (4) Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini, yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklamak, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatı vermek ve uygulamaları kontrol etmek,
       (5) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,
       (6) Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlamak,
       (7) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,
       (8) Çalıştırdıkları görevlilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayıp amirine teklif etmek,
       (9) Çalıştırdıkları görevlilerin iş bölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,
       (10) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,
       (11) Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırmak,
       (12) Haberleşmeye büyük önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak,
       (13) Kendine bağlı olan personelin aralarında koordinasyon kurmalarını ve onların da Başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte çalışmalarını temin etmek,
       (14) Personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha azimli çalışmaya daha başarılı olmaya teşvik etmek, 

       Diğer Personel Görev, Yetki ve Sorumlulukları
       MADDE 14- (1) Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarını ilgilendiren boyutuyla öğrenmek ve buna uygun tutum davranış sergilemek,
       (2) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmak,
       (3) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılmak,
       (4) Müdürlüğün verimliliğini arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirmek, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmek,
       (5) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmek,
       (6) Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgileri tanzim etmek, Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunmak,
       (7) Vatandaşlardan gelen başvurularda onları yönlendirmek ve bilgilendirmek,
       (8 Ayniyat kayıtlarını ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak,
       (9) Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol etmek, imza karşılığı almak, gelen evrak defterine kaydetmek,
       (10) Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi sağlamak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Hizmetlerin İcrası 

       Görevin Planlanması
       MADDE 15- Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. 

       Görevin Yürütülmesi
       MADDE 16 -  Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

       Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği:
       MADDE 17- (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
       (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
       (3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
       (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
       (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

       Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon:
       MADDE 18- (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.
       (2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; memur, büro sorumlusu, Müdür parafı ile Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivlenme

       Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem:
       MADDE 19- (1)Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır.Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.Personel evrakın zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
       (2)Evrakla ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir;dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

       Arşivleme ve Dosyalama
       MADDE 20- (1) Arşivlenen dosyaların 16/05/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği" ve bu yönetmelikte 22/02/2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete'de yapılan değişiklikler dikkate alınarak arşivlenecektir
       (2)Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiğinde verilmesinden sorumlu arşiv görevlileridir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim

       Denetim, Personel Sicil ve Disiplin Hükümleri:
       MADDE 21- (1) Mali Hizmetler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
       (2) Mali Hizmetler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
       (3) Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor,  ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri takip etmek.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

       Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller.
       MADDE 22- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

       Yürürlük:
       MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Akçaabat Belediye Meclisinin kararından sonra belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

       Yürütme:
       MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akçaabat Belediye Başkanı yürütür.

 

                                                                                                     

 

 

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM