SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ahmet Murat BAŞ

Spor İşleri Müdürü

 

 

Spor İşleri  Müdürlüğü

e-mail:    sporisleri@akcaabat.bel.tr

 

 

 

 

AKÇAABAT BELEDİYESİ

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün çalışma esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Belediye Başkanını,

b) Başkanlık: Akçaabat Belediye Başkanlığını,

c) Belediye: Akçaabat Belediyesini,

d) Encümen Akçaabat Belediyesi Encümenini,

e) Meclis: Akçaabat Belediye Meclisini,

f) Müdür: Spor İşleri Müdürünü,

g) Müdürlük: Spor İşleri Müdürlüğü’nü,

h )Yönetmelik: Bu Yönetmeliği ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık

 

 

Kuruluş

MADDE 5 - Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümler çerçevesinde Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 112 sayılı kararıyla kurumuştur.

 

Bağlılık

MADDE 6 : Spor İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya Görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

MADDE 7 - (1) Spor İşleri Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere müdür ve işçi personelden oluşmaktadır.

(2) Müdürlük İdari Büro ve tesis sorumluluklarından oluşur.

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8- (1) Müdürlüğün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam bilgilerini uygulamalı örneklerle sunmak ve tüm vatandaşlarımızın katılımına açık spor aktiviteleri ve turnuvalar düzenlemek.

b) İhtiyaç duyulan noktalarda spor sahaları açılması için çalışmalar yapmak.

c) Gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak ve bilinçlendirmek amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve etkinlikler düzenlemek.

d) Tüm öğrencilerimizin yararlanabilmesi amacıyla okullarımıza ve Amatör Spor Kulüplerine spor malzemeleri temin edilmesini sağlamak.

e) Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.

f) Spor kulüpleri ve okullarımızdaki spor kulüpleri ile Belediyemiz arasında koordinasyon görevi yürütmek.

g) İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortak spor organizasyonları planlamak.

h) Belediye personelinin, öğrenci ve yetişkinlerin katılımları için ödüllü turnuvalar ve sportif aktiviteler düzenlemek.

ı) Spor camiasından farklı branşlarda öne çıkmış isimleri ilçe halkıyla buluşturacak seminer panel organizasyonları yapmak.

i) Yaz ve Kış Spor Okulları organizasyonunu yapmak.

j) Bayanların katılımı için, belli merkezlerde Step, Plates, Aerobik vs. eğitimleri organize etmek.

k) Sağlıklı beslenme, sporun önemi gibi konularda eğitim seminerleri organize etmek.

l) Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek.

m) Özel gün ve haftalarda, beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek.

n) Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak.

o) Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak.

ö) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak.

p) Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak.

r) Spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek.

s).Gerektiğinde gençlik , izcilik vb. faaliyetler yapmak.

ş). Mevcut spor sahaları ve salonlarının kullanım verimliliğinin arttırılması için çalışmalar yapmak.

 

 

Müdürlük Yetkisi

MADDE 9 - Spor İşleri Müdürlüğü; bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 10 - Spor İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanınca ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri yürütmekle sorumludur.

 

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 - a) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerin yaptığı görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve yasalara uygun olarak tam zamanlı yapmakla mükelleftir.

b) Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 12 - (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer idari hususlarda, Akçaabat Belediyesi Teşkilat Yapısı ve Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Hazırlanacak Yönetmelikler Hakkında Çerçeve Yönetmeliğindeki hükümlere uyulur.

(2) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;

a) Yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Müdürlük, bu Yönetmelikte yer almayan ancak Başkanlık Yönergeleri ile verilen görevleri de yerine getirir.

c) Bu Yönetmelikte doğrudan yer almamakla birlikte, görevlerle ilişkili olarak gelişen şartlar doğrultusunda ortaya çıkan yeni durumlarda, Başkanlık makamından alınacak onaylarla çalışmalar yürütülür.

(3) Görevlerin yürütülmesinde diğer Müdürlük ve birimlerle olan Koordinasyon, Koordinasyon merkezi marifetiyle sağlanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akçaabat Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Şefik TÜRKMEN

Davut GERİGELMEZ

Özkan ÖZTÜRK

Belediye Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

 

 

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM