TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sebahattin YAZICI

Tarımsal Hizmetler Müdürü

 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

TELEFON: 0 462 227 13 00

e-mail:tarimsalhizmetler@akcaabat.bel.tr

 

 

 

 

T.C.

TRABZON İLİ

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

MADDE 1- Bu yönetmelik, Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün  görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

 

Kapsam:

MADDE 2- Bu yönetmelik, Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak:

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a) 15 inci maddesinin (b) 18 inci maddesinin (m) bendine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar:

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Belediye Başkanını,

b) Belediye: Akçaabat Belediyesini,

c) Müdürlük: Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü,

d) Encümen: Akçaabat Belediyesi Encümenini,

e) Meclis: Akçaabat Belediye Meclisini,

f) Teknik ve İdari Personel: Müdürlük bünyesinde  çalışan/çalışacak olan teknik ve idari personeli,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yapı

 

Kuruluş

MADDE 5 – Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 49 uncu maddeleri ile 22.02.2007 tarihli,26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ’hükümleri çerçevesinde Akçaabat Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarih ve 76 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Yapısı

MADDE 6 – Müdürlük bünyesinde bir müdür ile yeteri kadar teknik ve idari personel bulunur. Müdürlük bünyesinde görev yapacak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Belediye Başkanı tarafından atanır ve görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7-  Müdürün Görevleri;

a)5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince, Yerel sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım ve hayvancılığın  geliştirilmesini desteklemek, projeler geliştirmek, ürünlerin katma değerini artıracak tesislerin kurulması, ürün pazarlama yerlerinin yapılması ve kırsalda ekonomiyi çeşitlendirmek için; tarımsal ürünlerin, kültürel mirasın  ve yerel kimliği yansıtacak “marka” olmuş ürünlerin tanıtımı konularında projeler yapar  veya yaptırır. Projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar. Gıda, tarım ve hayvancılık uygulamaları gereğince alt yapı tesislerinin kurulması için çalışmalar yapar.

 b)Kamu kurum-kuruluşları ve vatandaşlardan Müdürlüğe  gelen dilekçe, talep ve evrakları değerlendirir gereğini yapar.

c)Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda Müdürlüğü  idare ve temsil eder.

d)Müdürlüğün çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir denetler ve kısa sürüde sonuçlandırılmasını sağlar.

e)Yapılan çalışmalarda ekibini motive eder, verilen önerileri değerlendirir  çalışmalara katılır, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.

f)Çalışma alanları ile ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle koordinasyonu sağlar.

g)Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda müdürlüğünü ilgilendiren konularda görev alır.

h)Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak oluşturulan kurullarda görev alır.

ı)Müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.

i)Müdürlük personelinin işlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarını sağlar.

j)Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Müdürlük personelinin uyum içeresinde çalışmasını sağlar.

k)Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

l)Müdürlüğe ait mal ve hizmet alım taleplerini değerlendirir.

m)Çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

n)Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlar.

o)Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.

 

Tarımsal hizmetler Müdürlüğü’nün Yetki  Görev ve sorumlulukları

MADDE 8- Tarımsal hizmetler müdürlüğü aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının arttırılması, insan kaynaklarının örgütlenmesi düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması,  tarım alanlarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak.  Tarım ve hayvancılık ürünlerinin, işlenmesi, korunması, depolanması  ve pazarlanmasının geliştirilmesi için planlama, projelendirme, ihale ve şartnamelerinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 6360 sayılı Yasa ile mahalleye dönüşen köylerimize tarım ve hayvancılık alanında  5393 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde destek sağlamak.

b)Tarım ve hayvancılık alanlarında envanterleri hazırlamak ve sonuçlarını ilgili kurumlar ile paylaşmak.

c)Alternatif ürün çeşitliliğini sağlamak için ilçe düzeyinde programlar geliştirmek, tarım ve hayvancılıkla ilgili gerilemeleri önlemek için projeler geliştirip uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d)Tarım ve hayvancılıkla ilgili tarihi yapı tesislerini korumak, yenilerinin yapılması konusunda ihtiyaçları belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşları ile projeler geliştirmek.

e)İlçenin tarım alanlarının, su kaynaklarının, yaylalar ve meraların korunması ve geliştirilmesine destek vermek.

f) Mülkiyeti Belediyemize ait ekilebilir arazilerin üzerinde tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri için örnek projeler yürütmek.

g)Yöresel  ekonomiyi  geliştirmek üzere, ürün tanıtım organizasyonları ve şenliklerinin  düzenlenmesini desteklemek.

h)Marka değeri olan coğrafi işaretli ürünler ile kırsal alanlarda üretilen geleneksel tarım ve hayvancılık ürünlerinin  marka olması için projeler geliştirmek ve desteklemek.

ı)Akçaabat Köftesinin standartlarının korunması, üretim ve denetiminin standardizasyonunun sağlanmasında yürütülen çalışmalarda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

i)Üretici pazar yerlerinin kurulması, yol üzeri ürün satış yerlerinin düzenlenmesi konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j)Tarım ve Hayvancılık ile ilgili konularda zabıtai uygulamalara destek vermek.

k)İlçemizin tarım ekonomisini geliştirmek için yurt içi ve yurt dışında düzenlenen tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve turizm fuarlarına katılmak, tanıtım stantları kurmak ve ilgili üreticilerin ve firmaların katılımını organize etmek.

l)Müdürlüğün hizmet konularında yurt içindeki ve yurt dışındaki finans kuruluşlarından faydalanmak için  projeler geliştirmek, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile proje ortaklıkları yapmak.

m)Modern sulama, tarımsal mekanizasyon, bitkisel üretim ve modern şartlarda hayvan yetiştiriciliği yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

n)Üretici ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürütmek.

o)Hayvan ve bitki sağlığı konularında küçük işletmelere (aile çiftçiliği ve hayvancılığı yapanlar) talepleri doğrultusunda teknik personel desteği sağlamak.

ö)Balıkçılığın geliştirilmesi için (avcılık ve kültür balıkçılığı) yapılacak çalışma ve projelere destek vermek.

p)Her türlü hayvansal üretim ve hayvan sağlığı konusundaki tesislerin (toplu sağım ünitesi, süt soğutma ünitesi, soğuk hava deposu, yem üretim tesisi v.b.) mahalli ve müşterek tesislerin etüd,  proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek.

r)Üretici örgütleri olan kooperatifler ve birliklerin çalışmalarını desteklemek için projeler geliştirmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 9- İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 10-Bu yönetmelik hükümleri Akçaabat Belediye Meclisince kabulünden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11-Bu yönetmelik hükümleri Akçaabat Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM