YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

 

HALİL İBRAHİM AYVAZOĞLU

Yapı Kontrol Müdürlüğü

 

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü

TELEFON: 0 462 227 13 00-  318

e-mail :yapikontrol@akcaabat.bel.tr

 

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Akçaabat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akçaabat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün görevlerini, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasların kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Belediye Meclisinin 05/05/2016 tarih ve 76 sayılı kararı ile kurulmuş olan Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğe’’ dayanılarak 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin b) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Akçaabat Belediyesini,

b) Başkan: Akçaabat Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

d) Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,

e) Müdür: Yapı Kontrol Müdürünü,

f) Birim Amiri: Belediye hizmetlerinin en üst amirlerini,

g) Birim: Belediye hizmet birimlerine,

h) Personel: Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli tüm personel,

i) Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Şef

c) Memur

d) İşçi

e) Sözleşmeli Personel

Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler

MADDE 6 – (1) Müdürlük Teşkilatı:

a) Kaçak Yapı Birimi

Bağlılık

MADDE 7 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği

            Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle

  yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının              görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak, müdürlük personelinin planlı çalışmalarını sağlamaktır.
 2. Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde sadece Kaçak Yapı Birimi bulunmaktadır.
 3. Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 4. Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.
 5. Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
 3. Diğer Müdürlükler ile arasında koordinasyonu sağlar.
 4. Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
 5. Müdür, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir, alt birim yöneticilerine ait görevlerde değişiklikler yapabilir. Yetki devri, ilgililere duyurulur.
 6. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapmak.
 7. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisini kullanmak.
 8. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
 9. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek.
 10. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına sunmak.
 11. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmek.
 12. Bütçe ödeneklerini kullanmak ve harcama talimatı vermek.
 13. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemek ve görevlendirmek.
 14. İdari ve teknik konularda talimatlar vermek, araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak.    
 15. İş ve işlemleri kontrol etmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemek.
 16. Çalışma grupları oluşturmak, görevlendirmeler yapmak.
 1. Toplantı düzenlemek ve toplantıyı yönetmek.

 

Şefin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Şefin görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.
 2. İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını vaktinde bitirilmesini sağlar.
 3. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
 4. Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.
 5. Birime ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.

 

Kaçak Yapı Birimi

MADDE 11 - (1) Kaçak Yapı Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

     a) Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini

         düzenlemek.

     b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerle koordineli  çalışmak.

     c) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların önlenmesi ve tespiti için zabıta memuru ile birlikte denetiminin yapılması.

     d) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ      edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.

     e) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre süresinde ruhsat almayan veya ruhsata aykırılıklarını gidermeyen yapıların yıkım kararlarını almak.

     f) Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanak, gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek.

     g) Belediye Encümeninin ruhsatsız veya ruhsata aykırı binalara verdiği yıkım kararlarının  yerine getirilmesi için yıkılacak binaların metrajı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne          bildirmek.

     h) Yapı Kontrol Müdürlüğüne gelen şikâyet dilekçelerinin yerinde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması.

      i) 06/06/1984 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18 inci maddesinin uygulanmasında Zabıta Müdürlüğü’nce yıkım talep edilmesi halinde teknik yönden nezaret edilmesi.   

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

Görevin alınması

MADDE 12 - (1) Müdürlüğe zimmet veya Elektronik ortamda gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine veya Elektronik ortamda kaydedilerek ilgilisine verilir veya gönderilir.

Görevin planlanması

MADDE 13 - (1)  Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan

dâhilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 14 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa

ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 15 - (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon,

Müdür tarafından sağlanır.

 1. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
 2. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 3. Görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda              görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
 4. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin            hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 16 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 17 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Evraklar ilgili personele zimmet, imza veya Elektronik(EBYS) sistem karşılığı               dağıtılır. Gelen ve giden evraklar Elektronik(EBYS) ortamda veya kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle veya Elektronik(EBYS) ortamda ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Arşivleme ve dosyalama     

MADDE 18 - (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim ve disiplin hükümleri

MADDE 19 - (1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili

mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı ve gözetiminde Yapı Kontrol Müdürü yürütür.

 

            Belediyemiz Meclisinin 05/02/2020 tarih ve 18 sayılı kararı ekidir.

 

 

 

 

           

Osman Nuri EKİM

Burak EKİCİ

Mahmut ÇAVUŞ

Belediye Başkanı

Meclis Katibi

Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

2014 - Tüm hakları saklıdır.

Yazılım: CM BİLİŞİM