açıklama

İHALE İLANI ESKİ TEKEL BİNASI 29 YILLIK

AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.    Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlçemizin Dürbinar Mahallesi, İnönü Caddesi No: 28 adresinde, tapunun F43D22D2B pafta, 469 ada, 13 parsel numaralı ve 2.316,38 m² alan içerisinde bulunan, bodrum + zemin + 6 katlı Eski Tekel Binası mevcut haliyle restore, tadil ve tüm yapım işleri ile bunlarla ilgili bütün ruhsat, abonelik, uygulama, proje vergi ve benzeri masraf ve sorumlulukları ihaleyi alan üzerinde kalmak ve Belediyemizce belirlenecek süreler içerisinde gerekli taahhütleri yerine getirmek koşuluyla; şehirde turizmi geliştirmek üzere turistik otel yapılması şartıyla projelere uygun yapımı ve/veya yaptırılması, yapımdan sonra işletilmesi, işletme süresinden sonra borçsuz ve bedelsiz Yap-İşlet-Devret kapsamında Belediyemize devredilmesi şartlarıyla; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. Maddeleri uyarınca açık teklif artırma usulü ile 29 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2.    İhalesi 28/11/2022 Pazartesi günü saat 11:00’ de Belediyemiz Hasan Saka Toplantı Salonu ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
3.    İhaleye Katılmak isteyenlerin;
    a)    Tebligat için adres beyanı
    b)    Nüfus cüzdan fotokopisi
    c)    Kanuni ikametgâh belgesi
    d)    Vekaleten girecekler için noter onaylı vekaletname 
    e)    Şirket olarak katılacaklar için Noter onaylı şirket yetki belgesi
    f)    Belediyemize borcu olmadığına dair belge
Ayrıca Tüzel Kişiler İçin;
    g)    Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,
    h)    Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi, 
    i)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
    j)    Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge
    k)    SGK dan ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge
    l)    5 (beş) yıl otel işletmeciliği yaptığına dair bir belge veya franchise otellerle yapacağına dair taahhütnamenin sunulması
   m)    Geçici ve ek teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen diğer belgeleri ihale saatinden önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne vermeleri şarttır. Geçici ve ek teminat banka teminat mektubu olarak da verilebilir.
4.    İhaleye çıkarılan işyerinin tahmini yıllık kira bedeli 1.000.000,00 TL + KDV olup, geçici teminatı % 3 den 870.000,00-TL, ek teminatı 1.000.000,00-TL’ dir.
5.    Her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
6.    İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 500,00 TL karşılığında temin edebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İlan olunur. TARİH : 8 Kasım 2022


Dosyayı görüntülemek için tıklayın
Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi