açıklama

İŞ BAŞVURU FORMU İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akçaabat Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Akçaabat Belediyesi olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Akçaabat Belediyesi olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.akcaabat.bel.tr internet sitesinde bulunan Akçaabat Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Akçaabat Belediyesi Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvuru formu vasıtasıyla;

 • Kimlik verileri (Ad- soyad, T.C., doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum),
 • İletişim verisi (Adres, cep telefonu, e-posta adresi),
 • Engellilik bilgisi ve sigara içme alışkanlığı,
 • Şehit yakınlık bilgisi,
 • Mesleki durum bilgisi (İş deneyimi, başlanacağı tarih, maaş beklentisi)
 • Askerlik bilgisi,
 • Adli sicil hakkında bilgi,
 • Eğitim durumu bilgisi (Mezun olunan okullar, mesleki deneyim bilgisi, katıldığı kurslar, bilgisayar, yabancı dil bilgisi, araç kullanım bilgisi),

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 • Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Çalışan Adaylarının başvuru süreçlerini yürütebilmek,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve belediyeye gerekli personel istihdamının sağlanması,

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi” kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f ve 5/2-c maddesi kapsamında belediyenin İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, doğrultusunda, “Ceza Mahkumiyeti, Sigara Kullanma Bilgisi’’ işlenen özel nitelikli kişisel verilerinizde açık rızanız doğrultusunda Akçaabat Belediyesi’nin yetkilendirmiş olduğu insan kaynakları departmanı tarafından iş başvuru formunun ilgili kişi tarafından doldurulması vasıtasıyla e-mail,  web sitesi üzerinde bulunan kariyer merkezi sekmesinden ve yüz yüze görüşme ile verilerek işlenmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE SAKLANMASI

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Çalışan adayını daha iyi değerlendirebilmek ve bilgi sahibi olabilmek, personel istihdamını işin gerekliliklerine göre sağlayabilmek için belediyeye bağlı iştirak şirketine aktarılmaktadır.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak ve meşru menfaatler doğrultusunda işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen 1 yıl süre ile işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Akçaabat Belediyesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde www.akcaabat.bel.tr adresindeki Akçaabat Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ve Veri Saklama ve İmha Politikasından inceleyebilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Akçaabat Belediyesi  KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak Dürbinar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:23 Akçaabat/Trabzon adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla akcaabatbelediyesi@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@akcaabat.bel.tr adresine iletebilirsiniz.

Belediyemiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akçaabat Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Akçaabat Belediyesi olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Akçaabat Belediyesi olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.akcaabat.bel.tr internet sitesinde bulunan Akçaabat Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Akçaabat Belediyesi Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş başvuru formu vasıtasıyla;

 • Kimlik verileri (Ad- soyad, T.C., doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum),
 • İletişim verisi (Adres, cep telefonu, e-posta adresi),
 • Engellilik bilgisi ve sigara içme alışkanlığı,
 • Şehit yakınlık bilgisi,
 • Mesleki durum bilgisi (İş deneyimi, başlanacağı tarih, maaş beklentisi)
 • Askerlik bilgisi,
 • Adli sicil hakkında bilgi,
 • Eğitim durumu bilgisi (Mezun olunan okullar, mesleki deneyim bilgisi, katıldığı kurslar, bilgisayar, yabancı dil bilgisi, araç kullanım bilgisi),

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 • Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Çalışan Adaylarının başvuru süreçlerini yürütebilmek,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve belediyeye gerekli personel istihdamının sağlanması,

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi” kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f ve 5/2-c maddesi kapsamında belediyenin İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, doğrultusunda, “Ceza Mahkumiyeti, Sigara Kullanma Bilgisi’’ işlenen özel nitelikli kişisel verilerinizde açık rızanız doğrultusunda Akçaabat Belediyesi’nin yetkilendirmiş olduğu insan kaynakları departmanı tarafından iş başvuru formunun ilgili kişi tarafından doldurulması vasıtasıyla e-mail,  web sitesi üzerinde bulunan kariyer merkezi sekmesinden ve yüz yüze görüşme ile verilerek işlenmektedir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE SAKLANMASI

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Çalışan adayını daha iyi değerlendirebilmek ve bilgi sahibi olabilmek, personel istihdamını işin gerekliliklerine göre sağlayabilmek için belediyeye bağlı iştirak şirketine aktarılmaktadır.

Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak ve meşru menfaatler doğrultusunda işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen 1 yıl süre ile işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Akçaabat Belediyesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve imha edilmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde www.akcaabat.bel.tr adresindeki Akçaabat Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ve Veri Saklama ve İmha Politikasından inceleyebilirsiniz. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 •  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Akçaabat Belediyesi  KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak Dürbinar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:23 Akçaabat/Trabzon adresine yazılı olarak, “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla akcaabatbelediyesi@hs01.kep.tr adresine veya elektronik posta üzerinden kvkk@akcaabat.bel.tr adresine iletebilirsiniz.

Belediyemiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 


Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi